Integritetspolicy

-

Integritetspolicy Zymego

CodeZyme AB (”CodeZyme”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), org.nr 559171–0438 tar frågor om skydd för dina personuppgifter och din personliga integritet på allvar. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Behandling på uppdrag av vårdgivare – personuppgiftsbiträde

CodeZyme behandlar vissa personuppgifter om dig på uppdrag av vårdgivare för att göra det lättare för dig att hantera och ändra dina besöksbokningar hos respektive vårdgivare. I de situationerna är vårdgivaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och CodeZyme behandlar uppgifter på vårdgivarnas uppdrag som personuppgiftsbiträde. CodeZymes behandling av personuppgifter i sådana situationer är begränsad till vad som är nödvändigt för att hantera besöksbokningar på vårdgivarnas uppdrag. För ytterligare information om den behandling som utförs i sådana situationer hänvisar vi till respektive vårdgivares integritetspolicy eftersom vårdgivaren agerar som personuppgiftsansvarig för sådan behandling. CodeZyme ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla sina kunder (d.v.s. vårdgivaren) som reglerar vår behandling av dina personuppgifter för vårdgivarens räkning. Denna Integritetspolicy informerar dig om den behandling av dina personuppgifter som CodeZyme utför i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

CodeZyme är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker för att hantera ditt konto hos CodeZyme och din användning av vår tjänst och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

CodeZyme baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande:

1. Användarkonto

Ändamål: För att administrera ditt användarkonto, inklusive att meddela dig om lediga tider i förhållande till någon väntelista som du har lagt till dig själv på via tjänsten.Laglig grund: Att uppfylla ett avtal med dig, dvs. användarvillkoren för Zymego.Kategorier av personuppgifter: Ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer.Lagringstid: Dina uppgifter lagras så länge som du är användare av Zymego. Alla personuppgifter till användare som inte har loggat in på tjänsten på 24 månader kommer att raderas.

2. Marknadsföring

Ändamål: För att skicka nyheter, uppdateringar och förbättringar av Zymego och information om liknande tjänster som vi erbjuder.Laglig grund: Denna behandling baseras på en så kallad intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att kunna informera dig om nyheter och om vårt tjänsteutbud.Kategorier av personuppgifter: Ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer.Lagringstid: Dina uppgifter lagras så länge som du är användare av Zymego. Alla personuppgifter till användare som inte har loggat in på tjänsten på 24 månader kommer att raderas.

3. Förse dig med information såsom påminnelser och bokningsbekräftelser i samband med vårdbesök

Syfte: Att förse dig med bokningsbekräftelser och påminnelser om dina vårdbesök som hanteras eller bokas via Zymego. Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål baserat på ditt uttryckliga och aktiva samtycke som du lämnat via Zymego. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, se avsnittet som beskriver dina rättigheter nedan för mer information i detta avseende.  Kategorier av personuppgifter: Ditt namn, dina kontaktuppgifter och platsen för ditt vårdbesök.Lagringsperiod: Dina uppgifter lagras så länge du är användare av Zymego eller tills du återkallar ditt samtycke. Alla personuppgifter till användare som inte har loggat in på tjänsten på 24 månader kommer att raderas.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett avtalsenligt krav för att administrera din användning av Zymego och ditt konto i tjänsten. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan vi inte tillhandahålla tjänsten till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av CodeZyme. CodeZyme kan även komma att överföra dina personuppgifter till en vårdgivare som du interagerar med genom Zymego. Det sker exempelvis då du genomför en bokning i Zymego. Överföringen till vårdgivaren sker för att genomföra din önskade bokning. Vårdgivaren som mottar dina personuppgifter i syfte att hantera bokningen kommer att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig och är således inte ett personuppgiftsbiträde till CodeZyme. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden, genom att våra IT- och systemleverantörer kan komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Våra personuppgiftsbiträden är:

- Clever Cloud, som tillhandahåller IT-drift och underhåll.

- OVH Group SAS, som tillhandahåller molntjänster.

- Scaleway, som tillhandahåller molntjänster och webbhotellstjänster.

- 46elks, som tillhandahåller ett API för SMS och telefonsamtal.

- Zengio, som tillhandahåller digitaliseringslösningar.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra IT-leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och eventuella ytterligare nödvändiga kompletterande åtgärder, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter behandlas bara så längde du är en aktiv användare av Zymego. Alla personuppgifter för användare som inte loggat in i tjänsten på 24 månader raderas.

Dina rättigheter

Rätt att återkalla ditt samtycke (Artikel 7.3 GDPR)

Om du för en specifik behandling har lämnat ditt samtycke till Codezyme, kan du när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen. 

Rätt till tillgång (Artikel 15 GDPR)

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Rätten att få en kopia på dina personuppgifter innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse (Artikel 16 GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning (Artikel 17 och 18 GDPR)

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för. Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig av följande skäl:

- För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet

- För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling

- För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 GDPR)

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att invända mot behandlingen (Artikel 21 GDPR)

Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt att inge klagomål (Artikel 77 GDPR)

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila dpo@zymego.com.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per e-post dpo@zymego.com.
Denna integritetspolicy uppdaterades senast av CodeZyme AB den 2024-05-03.