Användarvillkor

-

1. Allmänt

1.1 Zymego är en digital bokningstjänst för hälso- och sjukvården samt tandvården (”Tjänsten”) som utvecklats och tillhandahålls av CodeZyme AB, org. nr. 559171–0438 (”CodeZyme”). Genom Tjänsten kan användare, beroende på vilka funktioner den aktuella vårdgivaren nyttjar få möjlighet att boka, omboka, avboka samt önska dagar och ställa sig i kö för att kunna få en bättre vårdtid då en annan patient avbokar sin tid. På så sätt kan användaren få en tidigare tid och samhällets resurser sparas då färre tillgängliga vårdtider förblir oanvända till följd av en avbokning.

1.2 Dessa användarvillkor gäller mellan CodeZyme och dig som använder Tjänsten genom att logga in och skapa ett konto i Tjänsten (”Användaren”). Tjänsten tillhandahålls av CodeZyme som en mobilanpassad webbportal.

1.3 Genom tjänsten kan Användaren se sina bokningar hos vårdinrättningar som har anslutit sig till Tjänsten, avboka och omboka dessa tider samt ställa sig i kölistan för att få möjlighet att erbjudas en tidigare vårdtid. En tidigare vårdtid kan erbjudas när en tid blir tillgänglig p.g.a. att en annan patient har avbokat sin tid, eller av andra skäl, exempelvis att tiden är en outnyttjad akuttid.

1.4 CodeZyme förmedlar endast en digital tjänst för bokning och kösystem relaterade till ett vårdbesök. CodeZyme är inte, och ska inte i något avseende betraktas som en vårdgivare. Det avtal som ingås mellan Användaren och CodeZyme genom Användarens acceptans av dessa användarvillkor är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. För undvikande av missförstånd, CodeZyme är således under inga omständigheter ansvarig för vård, undersökningar, rekommendationer eller andra medicinska tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för ett besöka hos en vårdgivare som bokats via Tjänsten.

1.5 Dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan CodeZyme och Användaren. Avtalet ingås då Användaren accepterar dessa villkor i samband med att Användaren loggar in i Tjänsten och registrerar ett konto (”Avtalet”).

2. Användarkonto och tillgång till Tjänsten

2.1 För att registrera ett konto och använda Tjänsten måste användaren vara minst 16 år och förfoga över ett BankID. Tjänsten kan komma att erbjuda en möjlighet för vårdnadshavare att använda Tjänsten för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år, CodeZyme ska dock aldrig anses vara skyldig att erbjuda en sådan möjlighet som del av Tjänsten.

2.2 För att garantera en säker identifiering måste Användaren logga in med e-legitimation (e-legitimation på svensk tillitsnivå 3 eller högre eller eIDAS tillitsnivå väsentlig eller högre).

2.3 Under förutsättningen att Användaren efterlever villkoren enligt detta Avtal upplåter CodeZyme till Användaren en icke-exklusiv, återkallelig, begränsad rätt att under avtalstiden nyttja Tjänsten enbart för sitt individuella privata bruk.

2.4 Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Tjänsten. Ett konto får endast nyttjas av den användare som har registrerat ett konto och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda Tjänsten för ett barns räkning i enlighet med punkt 2.1 ovan. Efter att erforderlig dokumentation har inlämnats till CodeZyme kan även en förvaltare eller förmyndare erbjudas möjlighet att nyttja tjänsten för sin huvudmans räkning (CodeZyme ska dock aldrig anses vara skyldig att erbjuda en sådan möjlighet som del av Tjänsten). CodeZyme ansvarar inte för utomståendes missbruk av Tjänsten eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.5 Användaren ansvarar för att Tjänsten används i enlighet med Avtalet, andra eventuella villkor som anges i Tjänsten samt vid var tid gällande rätt. Användaren ansvarar ensam för all information som Användaren publicerar i eller via Tjänsten.

2.6 Genom att använda Tjänsten, bekräftar och accepterar Användaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av CodeZyme för att kontakta Användaren via mail med information om Tjänsten samt relaterade tjänster som tillhandahålls av CodeZyme. Användaren har möjlighet och rätt att avregistrera sig från att motta sådan kommunikation genom opt-out-länken som inkluderas i all sådan kommunikation. 

2.7 Användaren bekräftar vidare och accepterar att CodeZyme som ett led i tillhandahållandet av Tjänsten kan dela Användarens kontaktuppgifter med vårdgivare som Användaren har interagerat med genom Tjänsten samt att sådana vårdgivare kan komma att kontakta Användaren med information om en vårdtid eller köplats. Påminnelser om en bokad vårdtid, bokningsbekräftelser eller köplats kan även komma att skickas till Användare från CodeZyme som ett led i tillhandahållandet av Tjänsten. 

2.8 I samband med CodeZymes utskick av bokningsbekräftelser samt påminnelser om en bokad vårdtid kan information om vårdgivaren förekomma. Då sådan information kan innebära att CodeZyme behandlar så kallade känsliga personuppgifter om Användaren behandlas sådana personuppgifter på basis av Användarens uttryckliga samtycke som lämnas inom Tjänsten. Vad gäller information om köplats behandlas inte några känsliga personuppgifter av CodeZyme som personuppgiftsansvarig. Således behandlas Användarens personuppgifter för att CodeZyme ska kunna tillhandahålla information om köplatser för att uppfylla CodeZymes åtaganden enligt detta Avtal. 

2.9 Även om det är vad CodeZyme strävar mot, kan CodeZyme inte garantera att Tjänsten kommer tillhandahållas utan avbrott, buggar eller andra tekniska störningar. CodeZyme lämnar inga som helst garantier avseende Tjänstens tillgänglighet eller Användarens möjlighet att nyttja Tjänsten.

2.10 Användare som upplever störningar i Tjänsten eller annars vill lämna förslag om förbättringsmöjligheter avseende Tjänsten är välkomna att kontakta CodeZyme i enlighet med punkt 12.3 nedan. För undvikande av missförstånd ska samtliga rättigheter och äganderätten relaterad till eventuella vidareutvecklingar av Tjänsten som baseras på sådant förslag från Användaren tillfalla CodeZyme i enlighet med punkt 7.2 nedan, utan någon rätt för Användaren att erhålla någon ersättning.

2.11 Vid eventuella störningar kommer CodeZyme agera för att åtgärda bristerna i Tjänsten så snart som möjligt. CodeZyme är dock inte skyldiga att tillhandahålla support eller underhåll vid brister i Tjänsten och ansvarar under inga omständigheter för att Tjänsten är otillgänglig eller bristfällig, oaktat hur lång tid Tjänsten förblir otillgänglig eller bristfällig.

3. Otillåten användning av Tjänsten och avstängning

3.1 CodeZyme förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller permanent, begränsa Användarens tillgång till Tjänsten om CodeZyme har skäl att misstänka att Användaren använder Tjänsten i strid med Avtalet eller gällande rätt, utan ansvar för eventuella konsekvenser. CodeZyme har vidare rätt att begränsa Användarens tillgång till Tjänsten om man finner att det är nödvändigt för att skydda Tjänstens funktionalitet, tillgänglighet eller tillförlitlighet samt för att genomföra underhåll av Tjänsterna.

4 Priser

4.1 Tjänsten tillhandahålls utan kostnad för Användaren. Användaren ansvar dock för sina egna eventuella kostnader förknippade med nyttjande av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till, kostnader för mobildata, SMS, telefonsamtal och kostnader för Användarens besök hos vårdgivaren.

5. Personuppgifter

5.1 CodeZyme behandlar vissa personuppgifter om dig på uppdrag av vårdgivare för att göra det lättare för dig att hantera och ändra dina besöksbokningar hos respektive vårdgivare. I de situationerna är vårdgivaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och CodeZyme behandlar uppgifter på vårdgivarnas uppdrag som personuppgiftsbiträde. CodeZymes behandling av personuppgifter i sådana situationer är begränsad till vad som är nödvändigt för att hantera besöksbokningar på vårdgivarnas uppdrag. För närmare information om den behandling som utförs i sådana situationer hänvisar CodeZyme till respektive vårdgivare.

5.2 För behandling som rör administration av ditt konto i Tjänsten och sådana utskick som görs av CodeZyme enligt punkterna 2.6, 2.7 och 2.8 ovan, är CodeZyme personuppgiftsansvarig.

5.3 För närmare information om hur CodeZyme hanterar dina personuppgifter, se CodeZymes integritetspolicy.

6. Ansvar

6.1 CodeZyme strävar efter att tillhandahålla Tjänsten utan avbrott eller störningar samt att all information som presenteras i Tjänsten ska vara korrekt och uppdaterad. Användaren är dock införstådd med att Användaren använder Tjänsten på egen risk och att CodeZyme endast ansvarar för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6.2 CodeZyme ansvarar således inte för tekniska brister i Tjänsten så som bristande tillgänglighet, felaktig information eller förlust av data. CodeZyme ansvarar inte heller för fel i Tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i användarens hård- och/eller mjukvara. CodeZyme ansvar inte heller för eventuellt förlorade bokningar eller förlängda väntetider som drabbar Användaren till följd av Användarens användning av Tjänsten.

6.3 CodeZyme ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Tjänsten. CodeZymes ansvar är under alla omständigheter begränsat till direkt skada samt till ett maximalt belopp motsvarande tio tusen (10 000) kronor. CodeZyme ska under inga omständigheter hållas ansvarig för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

6.4 Om Användaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Tjänsten på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla CodeZyme skadeslöst från all skada som CodeZyme orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

6.5 CodeZyme är vidare befriade från påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför CodeZymes kontroll och som CodeZyme inte kunnat förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående och som väsentligen försvårar eller hindrar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses, krig, krigshandling, terroristhandling, naturkatastrof, pandemi, avbrott i allmän samfärdsel, energiförsörjning eller allmänna kommunikationsnät, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden (egen eller annans), och därmed jämställda omständigheter.

7 Immateriella rättigheter

7.1 Samtliga rättigheter och all dokumentation relaterad till såväl Tjänsten som CodeZyme, inklusive immateriella rättigheter, som Användare får tillgång till genom sin användning av Tjänsten, förblir CodeZymes. Användaren ska under inga omständigheter anses erhålla några immateriella rättigheter tillhöriga CodeZyme under detta Avtal.

7.2 Samtliga eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av CodeZymes tillhandahållande av Tjänsten och/eller andra tjänster till Användaren, ska tillfalla CodeZyme med ensamrätt och utan begräsningar. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att, själv eller genom tredje part, fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

7.3 Användaren ska under inga omständigheter försöka kopiera, modifiera, dekompilera eller vidta andra åtgärder som kan ha en negativ påverkan på CodeZymes möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller som kan innebära ett intrång i CodeZymes immateriella rättigheter.

8. Ändring av användarvillkorensome text

8.1 CodeZyme förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera dessa användarvillkor och således ändra Avtalet förutsatt att CodeZyme informerar Användaren, i enlighet med punkt 12.3 nedan, om ändringen senast sextio (60) dagar innan ändringen träder i kraft. För det fall att Användaren inte accepterar villkorsändringen har användaren rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Användarens fortsatta användning av Tjänsten efter sådant meddelande om ändring av användarvillkoren ska anses innebära att Användaren accepterar de uppdaterade användarvillkoren och uppdaterade Avtalet.

8.2 Skyldigheten att informera Användaren om en ändring enligt punkt 8.1 ovan ska bara gälla avseende ändringar som innebär en materiellt, för användaren begränsande eller negativ, förändring av Avtalet. Således har CodeZyme rätt att ensidigt göra rent språkiga justeringar, förtydliganden samt tillägg vad gäller nya funktioner etc.

8.3 Vid var tid gällande användarvillkor finns tillgängliga i Tjänsten samt på CodeZymes hemsida.

9 Avtalstid och uppsägning

9.1 Avtalet träder i kraft då Användaren accepterar dessa villkor i samband med att Användaren loggar in i Tjänsten och registrerar ett konto och förblir i kraft tills dess det sägs upp av någon av parterna.

9.2 Användaren har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan genom att meddela CodeZyme om detta i enlighet med punkt 12.3 nedan.

9.3 Detta Avtal ska även anses upphöra om Användaren ej loggat in i Tjänsten eller på annat sätt aktivt använt Tjänsten under en period om tjugofyra (24) månader.

9.4 CodeZyme har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om CodeZyme har skäl att misstänka att Användaren, i enlighet med punkt 3.1 ovan, använder Tjänsten i strid med Avtalet eller gällande rätt och inte vidtar rättelse inom femton (15) dagar från skriftlig påpekande därom.

9.5 CodeZyme har vidare rätt att säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars varsel genom att meddela Användaren om detta. Sådant meddelande ska tillhandahållas i enlighet med punkt 12.3 nedan.

10. Konsekvenser av Avtalet upphörande

10.1 I händelse av Avtalets upphörande ska Användaren omedelbart upphöra med användningen av Tjänsten. Vidare ska CodeZyme radera Användarens personuppgifter i enlighet med CodeZymes integritetspolicy.

11. Tvist

11.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. Övrigt

12.1 Användaren får varken överlåta Avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter under Avtalet till annan part. CodeZyme ska alltid ha rätt att överlåta Avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter under Avtalet till annan part.

12.2 CodeZyme har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

12.3 Användaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer som Användaren önskar att CodeZyme ska använda i sin kommunikation med Användaren i Tjänsten. Uppsägning av detta Avtal samt meddelande om ändringar av användarvillkoren enligt punkt 8.1 ovan ska ske via e-post. Alla meddelanden till CodeZyme ska skicka via e-post till support@zymego.com.