Integritetspolicy

-

Integritetspolicy Zymego (f.d. WaitCure)

CodeZyme AB (”CodeZyme”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), org.nr 559171–0438 tar frågor om skydd för dina personuppgifter och din personliga integritet på allvar. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Behandling på uppdrag av vårdgivare – personuppgiftsbiträde

CodeZyme behandlar vissa personuppgifter om dig på uppdrag av vårdgivare för att göra det lättare för dig att hantera och ändra dina besöksbokningar hos respektive vårdgivare. I de situationerna är vårdgivaren personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och CodeZyme behandlar uppgifter på vårdgivarnas uppdrag som personuppgiftsbiträde. CodeZymes behandling av personuppgifter i sådana situationer är begränsad till vad som är nödvändigt för att hantera besöksbokningar på vårdgivarnas uppdrag. För närmare information om den behandling som utförs i sådana situationer hänvisar vi till respektive vårdgivare.

Personuppgiftsansvarig

CodeZyme är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker för att hantera ditt konto hos CodeZyme och din användning av vår tjänst och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vid din användning av Zymego (f.d. WaitCure) kommer du att lämna viss information till oss. CodeZyme behandlar personuppgifter i form av ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt personnummer.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

CodeZyme baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande ändamål och lagliga grunder:

  1. För att administrera din användning av Zymego (f.d. WaitCure) och ditt konto i tjänsten. Detta gör vi baserat på den rättsliga grunden att fullgöra ett avtal med dig, dvs användningsvillkoren för WaitCure. 
  1. Vi gör utskick till dig om nyheter, uppdateringar och förbättringar av Zymego (f.d. WaitCure) och information om andra likartade tjänster som vi erbjuder. Den här behandlingen baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Vårt berättigade intresse med behandlingen är att kunna informera dig om hur vårt tjänsteutbud utvecklas. 
  1. Ditt personnummer behandlar vi för vikten av en säker identifiering när vi administrerar ditt konto i WaitCure.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett avtalsenligt krav för att administrera din användning av Zymego (f.d. WaitCure) och ditt konto i tjänsten. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan vi inte tillhandahålla tjänsten till dig. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av CodeZyme. 

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden, genom att våra IT- och systemleverantörer kan komma att få åtkomst till dina personuppgifter. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra IT-leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och eventuella ytterligare nödvändiga kompletterande åtgärder, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter behandlas bara så längde du är en aktiv användare av WaitCure. Alla personuppgifter för användare som inte loggat in i tjänsten på 24 månader raderas. 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för att vi ska kunna göra utskick till dig om hur vårt tjänsteutbud utvecklas, då detta utgör en form av direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per e-post support@zymego.com.
Denna integritetspolicy uppdaterades senast av CodeZyme AB den 1 juni 2021.